Privacy Policy
“Science and Technology Angel Network” Foundation (“we”, “us” or “our”) is committed to complying with its legal obligations under the applicable laws and to the protection of the rights and freedoms of individuals whose personal data we obtain or generate as part of our activities.

We use information about you in the following ways:
 1. To provide you with information and support that you request or expect within the scope of cooperation between you and us.
 2. To provide you with newsletters, information about our upcoming events and projects that we feel may interest you.
 3. To allow you to participate in our events, discussions, and supporting activities when you choose to do so.
 4. To use your personal data, including photos or videos, with your participation in various media channels, including social media.
 5. To prepare and generate statistics and other reports.
 6. To examine your requests and ensure an immediate connection with you.
 7. To disclose or share your personal data if we are under a duty to do so to comply with any legal obligation.
We shall not process your personal data for purposes other than those listed above or prescribed by the applicable law.
“Cookie” files are used to identify your preferences, personalize, and improve the website usability. You shall change the Web browser settings if you do not wish to use “cookie” files. You shall be aware that disabling cookies may lead to an inability to access the Website.
The date of giving consent to the processing of your personal data is the date of submitting your personal data through the website.

We implement or ensure the implementation of appropriate technical and organizational measures to protect the information we collect and store from unlawful or accidental access to it, destruction, modification, blocking, copying, and distribution of personal data, as well as from other illegal actions in relation to personal data.
While we use our best efforts to ensure the security of your personal data, please be aware that the security of information transmitted over the Internet cannot be guaranteed. Accordingly, any transfer of personal data over the Internet, including during submission of such information to the Website, is done at your own risk.

Rights of a Data Subject
As a data subject, you have certain rights which you may exercise if we are in possession of, or are processing, your personal data. Specifically:
Right of access – you have the right to request a copy of the information that we hold about you.
Right of rectification – you have a right to correct data that we hold about you that is inaccurate or incomplete.
Right to be forgotten–you have a right, in certain circumstances, to ask for the data we holdabout you to be erased from our records.
Right to restriction of processing–where certain conditions apply, you have a right to restrict theprocessing of your personal data.
Right of portability–you have the right to have the data we hold about you transferred toanother organization.
Right to object–you have the right to object to certain types of processing or to ask to stop or restrict the processing of your personal data.

To exercise these rights, please contact us using the contact details in the Contact Information section below. If we refuse your request under the rights of access, we will provide you with a reason. You have the right to complain as outlined in the Complaints section below.
If you would like to receive further information concerning the processing of your personal data or to ask us to correct, update or delete any personal data relating to you, you may contact us with a request to do so at info@stan.am. At the same time, to protect your privacy and security, please be aware that we may take reasonable steps to verify your identity before taking any steps based on your request (e.g., by asking you to indicate the e-mail address you previously submitted to the Website).

Basis of Processing Personal Data
We will only process personal data where we have a lawful basis. The lawful basis on which data is processed will depend on the nature of the information collected and the purposes for which we use it. However, it will be one or more of the following:
Consent: you have provided your consent for us to process your personal data for a specific purpose.
Contract: the processing is necessary for a contract you have with us or because you have asked us to take specific steps before entering into a contract.
Legal obligation: the processing is necessary for us to comply with our legal obligations.
Vital interests: the processing is necessary to protect someone’s life.
Legitimate interests: the processing is necessary for our legitimate interests or the legitimate interests of a third party.
For these purposes, we may collect your personal data, including first name, last name, date of birth, nationality, country of residence, email addresses, contacts, and data which are automatically submitted by using the Website pages (including IP-address, source of the Website visits and information of search or advertising request, data on the user device, the user clicks, hits on the elements of the Website pages, page views, data on the banners and videos views, data characterizing the audience segments, parameters of a session, information on time and duration of a visit, the user identifiers stored in “cookie” files).

Term for Holding Personal Data
We will only retain your personal data for the period necessary to fulfill the purposes for which it is collected and processed or for such shorter or longer periods as may be prescribed by applicable law. After such time, we will either delete or anonymize your personal data or if this is not possible, we will securely store your personal data and isolate it from any further use until deletion is possible.
You may withdraw your consent to processing your personal data by email using Contact Information stated below. Once we have received your notification that you have withdrawn consent, we will delete your personal data in the databases hosted internally and (or) externally.

Security and Responsibility
We are not responsible for the loss or disclosure of personal data if such data:
appears in the public domain before being lost or disclosed;
was independently developed by third parties;
was obtained by third parties through unauthorized access to the Website files;
was disclosed with your consent.
You are responsible for the lawfulness, correctness, and truthfulness of the submitted personal data under the applicable legislation.

Contact Information
In case of any questions or requests please contact us at:
Science & Technology Angel Network Foundation
3 Hakob Hakobyan Street, Yerevan 033, Armenia
info@stan.am

Complaints
If you wish to make a complaint about how your personal data is being processed by us or how your request has been handled, you have the right to lodge a complaint by contacting: info@stan.am.

Changes to this Policy
We may update or amend this Policy from time to time to comply with the law or to meet its changing internal policies without notice to you. Any updates will be posted, and the date of recent revisions will appear on the Website, so please check this page occasionally to see if you are happy with the current edition of the Policy.

Final Provisions
This Policy applies to this Website only. We do not control and are not responsible for the third parties’ websites that you may switch to via the links available on this Website.

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

«Գիտության և տեխնոլոգիաների հրեշտակների ցանց» հիմնադրամը («մենք», «մեզ» կամ «մեր») պարտավորություն է ստանձնում կատարելու օրենքով նախատեսված իր պարտավորությունները և պաշտպանելու այն անձանց իրավունքներն ու ազատությունները, որոնց անձնական տվյալները հավաքագրվում են մեր կողմից մեր գործունեության ընթացքում:
Մենք օգտագործում ենք Ձեր մասին հավաքագրված տեղեկատվությունը հետևյալ կերպ.
 1. Որպեսզի Ձեզ տրամադրենք Ձեր կողմից պահանջված կամ ակնկալվող տեղեկատվությունն ու աջակցությունը մեր և Ձեր միջև համագործակցության շրջանակում։
 2. Որպեզի ներառենք Ձեզ մեր տեղեկագրի թողարկումներին, և տեղեկացնենք մեր առաջիկա միջոցառումների ու նախագծերի մասին, որոնք մեր կարծիքով կարող են հետաքրքրել Ձեզ։
 3. Ըստ Ձեր ցանկության՝ մեր միջոցառումներին, քննարկումներին և այլ գործունեությանը Ձեր մասնակցությունը թույլատրելու համար։
 4. Որպեսզի օգտագործենք Ձեր անձնական տվյալները, ներառյալ՝ Ձեր մասնակցությամբ լուսանկարները կամ տեսանյութերը, տարբեր մեդիա հարթակներում, այդ թվում՝ սոցիալական հարթակներում:
 5. Վիճակագրություն և այլ բնույթի հաշվետվությւններ պատրաստելու և կազմելու համար։
 6. Ձեր հարցումներն ուսումնասիրելու և դրանց անմիջապես ընթացք տալու համար։
 7. Ձեր անձնական տվյալները բացահայտելու կամ դրանք փոխանցելու համար, եթե մենք օրենքով պարտավորված ենք այդպես անել։
Մենք չենք մշակի Ձեր անձնական տվյալները որևէ նպատակով, որը կհակասի վերոշարադրյալին կամ արգելված է օրենքով։
Ձեր նախընտրությունների բացահայտման, անհատականացման և Կայքի օգտագործման բարելավման նպատակով օգտագործվում են «cookie» ֆայլեր: Եթե չեք ցանկանում օգտագործել «cookie» ֆայլեր, ապա պետք է փոխեք Ձեր ցանցային դիտարկիչի կարգավորումները: Դուք պետք է տեղյակ լինեք, որ «cookie» ֆայլերի անջատումը կարող է հանգեցնել Կայք մուտք գործելու անհնարինության:
Ձեր անձնական տվյալների մշակմանը համաձայնություն տալու ամսաթիվ է համարվում Կայք Ձեր անձնական տվյալների մուտքագրման ամսաթիվը:

Մենք իրականացնում ենք համապատասխան տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցառումները կամ ապահովում ենք դրանց իրականացումը` մեր կողմից հավաքագրվող և պահվող տեղեկատվությունը դրա անօրինական կամ պատահական հասանելիությունից, անձնական տվյալների ոչնչացումից, փոփոխումից, արգելափակումից, պատճենելուց, տարածելուց, ինչպես նաև այլ անօրինական գործողություններից պաշտպանելու համար։
Թեև մենք ջանք չենք խնայում Ձեր անձնական տվյալների անվտանգությունն ապահովելու համար, խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ինտերնետով փոխանցվող տեղեկությունների անվտանգությունը երաշխավորել հնարավոր չէ։ Ուստի, ինտերնետով անձնական տվյալների որևէ փոխանցում, ներառյալ Կայքում այդպիսի տվյալների մուտքագրման ընթացքը, կատարվում է Ձեր անձնական պատասխանատվությամբ:

Տվյալների սուբյեկտի իրավունքները
Հանդիսանալով տվյալների սուբյեկտ` Դուք ունեք որոշակի իրավունքներ, որոնցից կարող եք օգտվել, եթե մենք տիրապետում կամ մշակում ենք Ձեր անձնական տվյալները: Մասնավորապես՝
Հասանելիության իրավունք – Դուք իրավունք ունեք խնդրելու տրամադրել մեր կողմից Ձեր վերաբերյալ պահվող տեղեկատվության օրինակը:
Ուղղումներ կատարելու իրավունք – Դուք իրավունք ունեք ուղղելու մեր կողմից Ձեր վերաբերյալ պահվող ոչ ստույգ և թերի տվյալները:
Մոռացված լինելու իրավունք – որոշակի հանգամանքների առկայության դեպքում, Դուք իրավունք ունեք խնդրելու վերացնել մեր կողմից Ձեր վերաբերյալ պահվող բոլոր տեղեկությունները:
Մշակումը սահմանափակելու իրավունք – որոշակի հանգամանքների առկայության դեպքում, Դուք իրավունք ունեք սահմանափակելու Ձեր անձնական տվյալների մշակումը:
Տեղափոխելու իրավունք – Դուք իրավունք ունեք պահանջելու մեր կողմից պահվող Ձեր անձնական տվյալները փոխանցել այլ կազմակերպությունների:
Առարկելու իրավունք – Դուք իրավունք ունեք առարկելու Ձեր անձնական տվյալների մշակման որոշակի եղանակների դեմ, ինչպես նաև խնդրելու դադարեցնել կամ սահմանափակել Ձեր անձնական տվյալների մշակումը:

Նշված իրավունքներն իրականացնելու համար, խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ՝ «Կոնտակտային տվյալներ» բաժնում նշված կոնտակտային տվյալների միջոցով: Եթե մենք մերժում ենք Ձեր դիմումը մուտքի իրավունքով, ապա մենք կտրամադրենք պատճառը: Դուք իրավունք ունեք բողոքելու, ինչպես նշված է «Բողոքներ» բաժնում։
Եթե ցանկանում եք լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ Ձեր անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ, կամ դիմել մեզ շտկելու, թարմացնելու կամ ջնջելու Ձեզ վերաբերող ցանկացած անձնական տվյալ, ապա կարող եք դիմել մեզ` դա անելու խնդրանքով info@stan.am էլ. հասցեով: Միևնույն ժամանակ, Ձեր գաղտնիությունը և անվտանգությունը պաշտպանելու համար, մենք կարող ենք ողջամիտ քայլեր ձեռնարկել Ձեր ինքնությունը ստուգելու համար՝ նախքան Ձեր դիմումի հիման վրա որևէ քայլ ձեռնարկելը (օրինակ՝ պահանջել որպեսզի նշեք այն էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որը Դուք նախկինում հաստատել եք կայքում):

Անձնական տվյալների մշակման հիմքը
Մենք կմշակենք անձնական տվյալները միայն, երբ կունենանք օրինական հիմք անձնական տվյալների մշակման համար: Տվյալների մշակման օրինական հիմքը կախված կլինի հավաքագրված տեղեկատվության բնույթից և մեր կողմից օգտագործման նպատակներից, բայց կլինի ներքոնշյալներից մեկը կամ մի քանիսը.
Համաձայնություն. Դուք տվել եք Ձեր համաձայնությունը մեզ՝ Ձեր անձնական տվյալները որոշակի նպատակով մշակելու համար:
Պայմանագիր. Մշակումն անհրաժեշտ է մեր հետ կնքած պայմանագրի նպատակներով կամ այն պատճառով, որ Դուք մեզ խնդրել եք որոշակի քայլեր ձեռնարկել նախքան պայմանագիր կնքելը:
Իրավական պարտավորություն. Մշակումն անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կատարենք մեր իրավական պարտավորությունները:
Կենսական շահեր. Մշակումն անհրաժեշտ է ինչ-որ մեկի կյանքը պաշտպանելու համար:
Օրինական շահեր. Մշակումն անհրաժեշտ է մեր օրինական շահերի կամ երրորդ անձանց օրինական շահերի պաշտպանության համար:
Այս նպատակների համար մենք կարող ենք հավաքագրել Ձեր անձնական տվյալները, այդ թվում` անունը, ազգանունը, ծննդյան ամսաթիվը, ազգությունը, բնակության երկիրը, էլ. փոստի հասցեները, կոնտակտները, տվյալները, որոնք ավտոմատ կերպով ներկայացվում են Կայքի էջերի միջոցով (ներառյալ՝ IP հասցեն, Կայքի այցելությունների աղբյուրը և որոնումների կամ գովազդային հարցումների մասին տեղեկատվությունը, օգտագործողի սարքի վերաբերյալ տվյալները, մկնիկի հպումները, Կայքի էջերի տարրերի վրա սեղմումները, լրացմանի դաշտերը, էջերի դիտումները, ազդաժապավենների մասին տեղեկությունները և տեսանյութերի դիտումները, լսարանի սեգմենտը բնութագրող տվյալներ, սեսիայի պարամետրերը, այցելության ժամանակի և տևողության վերաբերյալ տեղեկություններ, «cookie» ֆայլերում զետեղված նույնացուցիչները։

Անձնական տվյալների պահման ժամկետը
Մենք պահելու ենք Ձեր անձնական տվյալներն այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրանք այլևս անհրաժեշտ չեն այն նպատակների համար, որոնց համար հավաքագրվել են կամ այլ կերպ պահանջվում կամ թույլատրվում է օրենքով։ Այդ ժամանակից հետո մենք կամ կջնջենք կամ անանուն կդարձնենք Ձեր անձնական տվյալները կամ, եթե դա անհնար է, ապահով կպահենք Ձեր անձնական տվյալները և կբացառենք դրանց հետագա օգտագործումը, մինչ հնարավոր կլինի դրանք ջնջել։
Դուք կարող եք հետ կանչել Ձեր անձնական տվյալները մշակելու համաձայնությունը էլ. փոստով՝ օգտագործելով ստորև նշված Կոնտակտային տվյալները: Երբ մենք ստանանք անձնական տվյալները մշակելու համաձայնությունը հետ կանչելու վերաբերյալ Ձեր ծանուցումը, մենք կջնջենք Ձեր անձնական տվյալները շտեմարաններից՝ տեղակայված ներքին և (կամ) արտաքին ցանցերում:

Անվտանգությունը և պատասխանատվությունը
Մենք պատասխանատվություն չենք կրում անձնական տվյալների կորստի կամ բացահայտման համար, եթե այդպիսի տվյալները.
հայտնվում են հանրային տիրույթում՝ նախքան կորելը կամ բացահայտվելը,
ինքնուրույն մշակվել են երրորդ անձանց կողմից,
ձեռք են բերվել երրորդ անձանց կողմից Կայքի ֆայլերին չթույլատրված մուտքի միջոցով,
բացահայտվել են Ձեր համաձայնությամբ:
Դուք պատասխանատու եք ներկայացված անձնական տվյալների օրինականության, ճշգրտության և ճշմարտացիության համար` համաձայն գործող օրենսդրության:

Կոնտակտային տվյալները
Հարցերի կամ դիմումների դեպքում խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ հետևյալ հասցեով․
«Գիտության և տեխնոլոգիաների հրեշտակների ցանց» հիմնադրամ
Հայաստանի Հանրապետություն, 0033, ք․ Երևան, Հակոբ Հակոբյան փող., 3 շեն
info@stan.am

Բողոքները
Եթե ցանկանում եք բողոք ներկայացնել այն մասին, թե ինչպես են Ձեր անձնական տվյալները մշակվում մեր կողմից կամ ինչպիսի ընթացք է տրվել Ձեր դիմումին, Դուք իրավունք ունեք բողոք ներկայացնել՝ կապվելով հետևյալ էլ. հասցեով. info@stan.am:

Սույն Քաղաքականության փոփոխությունները
Մենք կարող ենք ժամանակ առ ժամանակ առանց Ձեզ տեղեկացնելու թարմացնել կամ լրացումներ կատարել սույն Քաղաքականության մեջ՝ օրենքին կամ փոփոխվող ներքին քաղաքականությանն այն համապատասխանեցնելու համար։ Յուրաքանչյուր թարմացում, տվյալ փոփոխության ամսաթվով, կհրապարակվի Կայքում։ Ուստի՝ խնդրում ենք երբեմն այցելել այս էջ՝ վստահ լինելու, որ շարունակում եք գոհ մնալ Քաղաքականության գործող տարբերակից։

Եզրափակիչ դրույթները
Սույն Քաղաքականությունը տարածվում է միայն սույն Կայքի վրա: Մենք չենք վերահսկում և պատասխանատվություն չենք կրում երրորդ անձանց կայքերի համար, որոնց կարող եք անցնել սույն Կայքում հասանելի հղումների միջոցով:
Made on
Tilda