Terms & Conditions
Welcome to https://stan.am/ (“Website”), a website provided on behalf of the “Science and Technology Angel Network” Foundation (“we” and “us”).
These Terms and Conditions govern your access to and use of our Website and your donations or use of any resources or content we offer, whether through the Website or otherwise (the “Services”). You should carefully read these Terms & Conditions before using the Website.
By using the Website, you accept these Terms & Conditions and the Privacy Policy that constitutes an integral part of these Terms & Conditions.
We reserve the right to update or amend these Terms & Conditions occasionally without notice. Any updates will be posted, and the date of recent revisions will appear on the Website, so please check this page from time to time to see if you are happy with the current edition of the Terms & Conditions. Your continued use of the Website after a new edition of these Terms & Conditions is posted on the Website constitutes your acceptance of the Terms & Conditions as modified.
You agree to use the Website only for lawful purposes and in a manner that does not infringe the rights of, or restrict or inhibit the use and enjoyment of the Website by any third party.
We do not warrant that this Website or the functions contained in the material contained in this Website will be uninterrupted or error-free, that defects will be corrected, or that this Website or the server that makes it available are free of viruses or bugs or represents the full functionality, accuracy, and reliability of the materials.

Access to Services:
By accessing the Services, you warrant that:
You are legally capable of entering into binding contracts;
All registration information you submit is truthful and accurate;
You will maintain the accuracy of such information; and
Your use of the Services does not violate any applicable law or regulation.

Donations:
You agree to transfer money to us as a donation.
You understand that your donation will be directed to support the programs run by us and/or our partners and to implement our other statutory goals.

Payment Processor; Third-Party Service Provider
We may use third-party payment processors to collect donations on our Website. During your donation to us, third-party payment service providers may receive and implement updated credit card information from your credit card issuer to prevent your payment or subscription from being interrupted by an outdated or invalid card. This updated credit card information disbursement is provided to third-party payment service providers at the sole election of your credit card issuer. Your credit card issuer may give you the right to opt out of the update service. Should you desire to do so, please contact your credit card issuer.
You agree not to hold us responsible for banking charges incurred due to payments on your account.

Refund policy:
We are grateful for all donations received in support of our mission. Due to restrictions imposed by law and the nature of charitable donations, we cannot refund donations once they have been received. However, if you believe your donation was made in error, please contact us. All mistaken or unauthorized donations are refunded using the original method of payment.

Copyright restrictions:
Commercial use or publication of all or any items displayed on the Website is strictly prohibited without our prior authorization. Nothing contained herein shall be construed as conferring any license by us to use any item displayed.
Items displayed on the Website may be copied for personal use only if copyright and source indications are also copied and no modifications are made. However, some texts and photos may have been published on this Website with the permission of the relevant copyright owners (who are not us). All rights in these texts and photos are reserved to their owners, and permission to copy or otherwise exploit them must be requested and obtained directly from the copyright owners.

Third-party websites:
The Website may contain links to other websites. All such links are provided as a convenience to you, and your use of such websites will be governed by their applicable terms and conditions and privacy policies. We take no responsibility for the accuracy, content, or availability of external websites linked to the Website.

If you have any questions about these Terms & Conditions or your interaction with the Website, please contact us at:
Science & Technology Angel Network Foundation
3 Hakob Hakobyan Street, Yerevan 033, Armenia
info@stan.am

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Բարի գալուստ https://stan.am/ («Կայք»), որը գործարկվում է «Գիտության և տեխնոլոգիաների հրեշտակների ցանց» հիմնադրամի («մենք», «մեզ» և «մեր») կողմից:
Սույն Օգտագործման պայմանները կարգավորում են Կայքի հասանելիությունը Ձեզ, Ձեր կողմից կատարված նվիրատվությունները և մեր կողմից առաջարկվող ցանկացած ռեսուրսների կամ բովանդակության օգտագործումը՝ Կայքի միջոցով կամ այլ կերպ («Ծառայություններ»): Ուստի՝ նախքան Կայքն օգտագործելը, խնդրում ենք ուշադիր ծանոթանալ սույն Օգտագործման պայմաններին:

Կայքն օգտագործելով՝ Դուք ընդունում եք սույն Օգտագործման պայմանները և Գաղտնիության քաղաքականությունը, որը սույն Օգտագործման պայմանների անբաժանելի մասն է կազմում:

Մենք իրավունք ունենք ժամանակ առ ժամանակ առանց Ձեզ տեղեկացնելու թարմացնել կամ լրացումներ կատարել սույն Օգտագործման պայմանների մեջ։ Յուրաքանչյուր թարմացում, տվյալ փոփոխության ամսաթվով, կհրապարակվի Կայքում։ Ուստի՝ խնդրում ենք երբեմն այցելել այս էջ՝ վստահ լինելու, որ շարունակում եք գոհ մնալ Օգտագործման պայմանների գործող տարբերակից։ Ձեր կողմից Կայքի օգտագործումը Օգտագործման պայմանների նոր խմբագրության Կայքում հրապարակումից հետո, նշանակում է, որ Դուք ընդունում եք փոփոխված Օգտագործման պայմանները:
Դուք համաձայնում եք օգտագործել Կայքը միայն օրինական նպատակներով և այնպիսի եղանակով, որը չի ոտնահարում որևէ երրորդ անձի իրավունքները կամ չի սահմանափակում կամ խոչընդոտում որևէ երրորդ անձի կողմից Կայքի օգտագործումը:

Մենք չենք երաշխավորում, որ սույն Կայքը կամ Կայքում պարունակվող նյութերում պարունակվող գործառույթները կլինեն անխափան կամ առանց սխալների, թերությունները կշտկվեն, կամ որ Կայքը կամ այն հասանելի դարձնող սերվերը զերծ կլինեն վիրուսներից կամ սխալներից կամ որ ներկայացնում է նյութերի ամբողջական ֆունկցիոնալությունը, ճշգրտությունն ու հուսալիությունը:

Հասանելիություն Ծառայություններին
Հասանելիություն ստանալով Ծառայություններին՝ Դուք երաշխավորում եք, որ.
Դուք իրավասու եք կնքել պարտադիր իրավաբանական ուժ ունեցող պայմանագրեր,
Գրանցման համար Ձեր ներկայացրած բոլոր տեղեկությունները ճշմարիտ են և հավաստի,
Դուք կպահպանեք նման տեղեկատվության ճշմարտացիությունը և
Ձեր կողմից Ծառայությունների օգտագործումը չի խախտում որևէ գործող օրենք կամ կանոնակարգ:

Նվիրատվությունները
Դուք համաձայնում եք գումար փոխանցել մեզ՝ որպես նվիրատվություն:
Դուք հասկանում եք, որ Ձեր նվիրատվությունը ուղղվելու է մեր և/կամ մեր գործընկերների կողմից իրականացվող ծրագրերի և մեր կանոնադրական նպատակների աջակցությանը:

Վճարային համակարգեր
Երրորդ կողմ հանդիսացող ծառայություն մատուցողներ
Մենք կարող ենք օգտագործել երրորդ կողմ հանդիսացող վճարային համակարգեր մեր Կայքում նվիրատվություններ հավաքելու համար: Նվիրատվության ընթացքում վճարային ծառայություններ մատուցող երրորդ կողմը կարող է Ձեր կրեդիտ քարտը թողարկողից ստանալ և կիրառել վարկային քարտի թարմացված տեղեկատվություն՝ կանխելու համար Ձեր վճարման կամ բաժանորդագրության խափանումը հին կամ անվավեր քարտի պատճառով: Վարկային քարտի թարմացված տեղեկատվությունը տրամադրվում է վճարային ծառայություններ մատուցող երրորդ կողմին՝ Ձեր վարկային քարտ թողարկողի հայեցողությամբ: Ձեր վարկային քարտ թողարկողը կարող է Ձեզ իրավունք տալ հրաժարվել թարմացման ծառայությունից: Եթե Դուք ցանկանում եք դա անել, խնդրում ենք կապվել Ձեր կրեդիտ քարտի թողարկողի հետ:
Դուք համաձայնում եք, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում Ձեր հաշվից կատարված վճարումների պատճառով առաջացած բանկային վճարների համար:

Վերադարձի քաղաքականություն
Մենք երախտապարտ ենք մեր առաքելությանն աջակցելու համար ստացված բոլոր նվիրատվությունների համար: Օրենքով սահմանված սահմանափակումների և բարեգործական նվիրատվությունների բնույթից ելնելով՝ մենք չենք կարող վերադարձնել նվիրատվությունն այն ստանալուց հետո: Այնուամենայնիվ, եթե կարծում եք, որ Ձեր նվիրատվությունը սխալմամբ է կատարվել, խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ: Բոլոր սխալ կամ չարտոնված նվիրատվությունները վերադարձվում են վճարման սկզբնական եղանակով:

Հեղինակային իրավունքների սահմանափակումները
Կայքում տեղադրված նյութերի ամբողջական կամ մասնակի օգտագործումն առևտևային նպատակներով կամ հրապարակումը առանց մեր նախնական թույլտվության խստիվ արգելվում է: Սույն Օգտագործման պայմաններում պարունակվող որևէ դրույթ չի կարող դիտարկվել որպես մեր կողմից Կայքում ցուցադրված որևէ նյութի օգտագործման նպատակով դրա նկատմամբ լիցենզիայի տրամադրում:
Կայքում ցուցադրված տարրերը կարող են պատճենվել անձնական օգտագործման համար` պայմանով, որ հեղինակի և աղբյուրի նշումը ևս կպատճենվեն և փոփոխություններ չեն կատարվի: Այնուամենայնիվ, որոշ տեքստեր և լուսանկարներ կարող են հրապարակվել սույն Կայքում՝ համապատասխան իրավատերերի (որոնք մենք չենք) թույլտվությամբ: Նման տեքստերի և լուսանկարների բոլոր հեղինակային իրավունքները վերապահված են դրանց իրավատերերին, և դրանք պատճենելու կամ այլ կերպ օգտագործելու թույլտվությունը պետք է հայցվի և ստացվի անմիջապես իրավատիրոջից:

Երրորդ անձանց վեբ կայքերը
Կայքը կարող է պարունակել հղումներ դեպի այլ վեբ կայքեր: Բոլոր այդպիսի հղումները տրամադրվում են Ձեր հարմարավետության համար, և Ձեր կողմից նման վեբ կայքերի օգտագործումը կկարգավորվի տվյալ վեբ կայքերի կիրառելի օգտագործման պայմաններով և գաղտնիության քաղաքականությամբ: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում արտաքին վեբ կայքերի ճշգրտության, բովանդակության, կամ հասանելիության համար:

Եթե ունեք հարցեր սույն Օգտագործման պայմանների կամ Կայքի օգտագործման վերաբերյալ, խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ՝
«Գիտության և տեխնոլոգիաների հրեշտակների ցանց» հիմնադրամ
Հայաստանի Հանրապետություն, 0033, ք․ Երևան, Հակոբ Հակոբյան փող., 3 շեն
info@stan.am
Made on
Tilda